Lembah Ilmu

Mukaddimah

Muhasabah Diri

Asmaul Husna

Friday, May 21, 2010

akan datang di KK9

Thursday, May 6, 2010

Sains dan Agama: Hubungan yang tidak dapat dipisahkan

Oleh: Muhammad Safwan bin Ishak

PENGENALAN

Sedasarwarsa ini, suatu perkembangan yang tidak dijangka di dalam dunia sains, teknologi dan inovasi ialah telihatnya kerapatan pandangan atau persefahaman pendapat yang menakjubkan di antara konsep-konsep yang objektik dan rasional di dalam dunia sains dengan konsep-konsep keagamaan. Perkembangan ini sememangnya diingini oleh sekalian manusia walaupun ada sesetengah yang merasa kehairanan dan kerisauan apabila pertembungan dua daya budaya yang terbesar di dalam kehidupan manusia ini kononnya telah berzaman-zaman bercanggah di antara satu sama lain. Kebrontakkan ini menyebabkan manusia lemah dan lalai dengan kehidupan yang meronakan. Hidup tanpa agama, halatuju yang mengutamakan hukum akal semata-mata tanpa menyulusuri hukum-hukum agama yang telah digariskan menyebabkan manusia semakin rakus menganyang keharmonian dan kedamaian alam sejagat bersenjatakan sains, teknologi dan inovasi.

Mendasari persefahaman pendapat ini ialah aktiviti saling bantu-membantu di antara fakta-fakta saintifik yang termuktakhir serta interpretasi ajaran agama mengenai realiti, umpamanya mengenai jirim dan tenaga, ruang dan masa. Akibatnya ialah sains kini telah terpaksa meninggalkan prasangka dan keangkuhannya tidak mahu menerima kewujudan perkara-perkara ghaib yang bukan fizikal,khususnya kebenaran-kebenaran agama. Kita dapat lihat mesej ini di dalam penulisan saintis terkemuka sendiri seperti, David Bohm, Albert Einstein, Author Eddington dan lain-lain lagi.

“Science without religion is blind, Religion without science is lame”-Albert Enstein.

Pada masa yang sama, pengeinterprestasian ajaran agama dapat dimanfaatkan perkembangan dunia sains masa kini. Pemahaman konsep asas agama dapat disampaikan dan dihayati dengan lebih jelas. Justeru, pemahaman terhadap hubungkait antara agama dan sains dapat diperkemaskan. Supaya, pandangan-pandangan enteng dan jumud masyarakat yang mengatakan agama merupakan suatu yang jumud dan kolot lantas merencatkan proses perkembangan sains dan teknologi dapat dikikis. Selain itu, Sains juga dapat memperkukuhkan pegangan agama melalui pembuktian kewujudan yang metafizikal yang bersifat spiritual atau ghaib agar kepercayaan kepada agama dapat dijazamkan. Para saintis cuba mengkaji perkara-perkara ‘supernatural’ dan ‘paranormal’ ini sebagai satu pembuktian kepada agama. Misalnya, seperti kejadian makhluk halus, jin, kewujudan roh, kejadian manusia dan sebagainya.

Selain itu, agama juga menyuruh setiap penganutnya supaya menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran, Surah al-Alaq, ayat pertama yang bermaksud, ‘Bacalah, dengan nama Tuhanmu yangmenciptakan. Ayat ini juga merupakan wahyu pertama yang disampaikan oleh Malaikat Jibrail kepada Nabi Muhammad. Signifikasinya, ayat ini menyuruh umat manusia supaya membaca dalam erti kata lain, menuntut ilmu. Sambungannya, dalam menuntut ilmu, aspek ketuhanan yakni kepercayaan kepada tuhan yang menciptakan perlu diutamakan. Justeru, wujudlah interaksi antara kedua-duanya yakni sains dan agama sebagai satu formula sebatian untuk memacu kemajuan. Maka, kenyataan-kenyataan kontang yang menyatakan agama menyekat perkembangan sains dan teknologi adalah kenyatan yang tidak berasas sama sekali.

DEFINISI AGAMA, SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

Sebelum kita menyelemai lebih mendalam perspektif ini, aspek pendefinisian perlu agar kita memahami lebih mendalam topik ini agar kita tidak lari dari konteks yang sebenar. Pendefinisian agama, sains,teknologi dan inovasi merupakan tiang kerangka atau teras kepada mahallah ini.

Agama pada umumya ialah suatu system kepercayaan atau tata keimanan terhadap adanya sesuatu yang Mutlak di luar manusia. Agama juga suatu system ritual yakni tata peribadatan manusia kepada yang Mutlak atau suatu system norma yakni kaedah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan. Menurut Abdul Aziz bin Ismail Al-Fathani di dalam kitab Misbahul Munir, agama ialah suatu tuturan dan cakapan daripada sekumpulan dan perhimpunan undang-undang yang datang daripada Allah Taala ke atas rasulNya supaya menyampaikan kepada umat manusia.

Istilah sains berasal daripada perkataan Latin, ‘Sceantia’ yang bermaksud ilmu, atau ‘scire’ yang bermaksud mengetahui. Sains juga membawa maksud hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu system mengenai kenyataan, struktur, pembahagian dan hukum-hukum tentang hal ehwal yang diselidiki sejauh yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia yang dibantu panca indera yang kebenarannya diuji oleh empiris dan eksperimental. Menurut Professor Datin Dr Azizan Baharuddin, sains adalah pembelajaran tentang kejadian alam secara sistematik, logik dan berobjektif menggunakan kaedah yang tertentu supaya ilmu itu dipercayai.

Teknologi berasal daripada perkataan Latin,’technologia’dan daripada perkataan Greek,’tekhnologia bermaksud kehendak untuk melakukan sesuatu secara sistematik. Kata dasar teknologi berasal daripada perkataan Greek, ‘tekhne’ yang bermaksud seni atau kraf. Menurut Professor Datin Dr Azizzan Baharuddin, teknologi ialah, artifak atau perkakasan, sekumpulan maklumat atau kaedah teknikal yang digunakan untuk mempermudahkan kehidupan, dan aktiviti pembudayaan atau lapangan dalam kehidupan.

Perkataan Inovasi berhubungkait rapat dengan teknologi. Inovasi ialah langkah untuk mejadikan sesuatu benda itu berguna,atau proses pemgembangan yang boleh memobilasi pengetahuan atau pengalaman untuk mencipta dan memperbaiki proses, sistem danproduk yang baru yang member nilai yang lebih signifikan. Inovasi juga suatu objek yang bermaksud suatu produk atau praktikal baru yang boleh diaplikasi secara komersial. Menurut Rosenfeld, inovasi adalah tranformasi pengetahuan kepada produk, sistem dan jasa baru melalui tindakan melakukan sesuatu yang baru.

Tuntasnya, pendefinisian keempat-empat kalimah atau perkataan di atas memberikan gambaran yang utuh dalam menyelami hubungkait yang padu bagi mengelongsori topik ini. Sains tanpa teknologi kosong, teknologi tanpa inovasi lompong, namun ketiga-tiganya jika tanpa agama ibarat buta tanpa haluan.

HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN SAINS

Baik sains mahupun agama bertujuan berurusan dengan hal yang sama mencari kebenaran. Baik Sains hasilnya dari sumber akal manusia. Sedangkan agama bersumberkan wahyu dari Allah. Sains mencari kebenaran dengan jalan penyelidikan, pengalaman, dan percubaan sebagai ujian. Manusia mencari dan menemukan kebenaran melalui agam dengan jalan mempertanyakan pelbagai masalah asai dari kitab suci, kodofikasi firman Ilahi untukmanusia di bumi. Kebenaran sains adalah kebenaran positif dan bersifat relatif, sedangkan agama adalah kebenaran yang mutlak kerana diturunkan melalui wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Esa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pemurah dan Yang Maha Penyayang iaitu Allah SWT. Sains dimulai dengan sikap sangsi dan tidak percaya, sedangkan agama dimulai dengan sikap percaya atau iman. Tidak semua persoalan atau masalah yang dipertanyakan manusia dapat dijawab oleh secara positif oleh sains kerana ia terbatas oleh subjeknya iaitu penyelidik dan objeknya, baik objek material mahupun objek formal atau oleh metodologi. Agama memberi jawapan tentang banyak soal asasi yang sama sekali tidak terjawab oleh sains. Akan tetapi, perlu kita tegas di sini bahawa tidak semua persoalan manusia terdapat jawapannya dalam agama dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, soal-soal kecil, detail yang tidak prinsipal seperti jalan kenderaan sebelah kiri atau sebelah kanan, soal rambut panjang dan pendek, dan sebagainya. Kedua, persoalan-persoalan yang tidak secara jelas dan tegas tersurat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang diserahkan kepada ijtihad yakni hasil daya pemikiran manusia yang tidak berlawanan dengan jiwa dan semangat Al-Quran dan As-Sunnah, yang oleh diijtihadkan oleh manusia yang berstatus mujtahid sahaja. Ketiga, persoalan yang tetap merupakan misteri, dikabuti oleh rahsia yang tidak terjangkau oleh akal budi dan fakulti-fakulti rohaniah manusia yang lainnya, yang merupakan Ilmu Allah yang tiada batasannya dan juga KebijaksanaanNya yang tidak dilimpahkan kepada manusia seperti hakikat roh,hakikat takdir, dan hakikat yang sebagainya.

Jika kita berbicara soalan keseimbangan, hakikat keimanan dan keseimbangan menjadi krisis utama dunia marcapada ini. Krisis-krisis merupakan transisi ketidak seimbangan di antara sains dan agama. Krisis tentang alam sekitar, ekonomi, pembangunan, spiritual, dan sebagainya berpunca daripada hasil kompartmentalisme yang menggila. Jadi hubungan antara sains dan agama usah dipisahkan. Hal ini kerana, talian yang utuh dan padu ini sememangnya tidak boleh diputuskan walaupun wujud banyak gunting-gunting sekularisme dan liberalisme yang dengki dengan pertalian ini. Sekularisme, danliberalisme, rakan seangkatannya, virus durjana yang menolak mentah-mentah hubungan ini. Sekular mahu memisahkan segala-segalanya daripada agama manakala liberal mahu bebas daripada agama.

Menurut Albert Einstein, “Science without religion is blind, Religion without science is lame” menunjukkan bahawa hubungan agama dan sains yang utuh. Selain itu, Syed Hossein Nasr berkata,“The environmental crisis is reflective of spiritual crisis faced by mankind” membuktikan nilai-nilai moral hanya boleh dibentuk melalui agama, tetapi sains hanya mampu membentuk ilmu sahaja. Justeru, hubungan antara agama dan sains sememangnya tidak dapat dipisahkan ibarat irama dan lagu, musnahlah lagu tanpa irama, pudarlah irama tanpa lagu.

AL-QURAN DAN SAINS

Bagi penganut-penganut agama Islam keserasisan di antara maklumat alam sains dengan wahyu digambarkan melalui Al-Quran dengan jelas sehingga ia begitu menakjubkan. Contoh-contoh berikut menyentuh bidang-bidang yang dikaji oleh sains sekaligus mengajar manusia tentang Tauhid,yakni mensucikan Allah SWT dengan segala sesuatu, ataupun fardhu ain.

Matahari dan bulan itu beredar dengan peraturan dan perhitungan yang tertentu, Surah Ar-Rahman ayat 5.

Dan sesungguhnya Kami telah mencipta manusia daripada saripati daripada tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air benih(nutfah) pada tempat penempatan yang kukuh. Kemudian Kami cipta air benih(nutfah) itu menjadi ‘alaghah’ lalu kami ciptakan ‘alaghah’ itu ‘mudghah’, kemudian Kami cipta ‘mudghah’ itu menjadi ‘izam yakni tulang, kemudian Kami balut ‘izam’(tulang-tulang) itu lahm(daging/otot). Setelah sempurna kejadian itu, Kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keaadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. Surah Al-Mukminun ayat 12 hingga 14.

Sesungguhnya pada kejadiaan langit dan bumi pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda(kekuasaan, kebijaksanaan, dan keluasan rahmat Allah) bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran ayat 190.

Dan suatu tanda(kebesaran Allah) bagi mereka adalah malam, Kami tinggalkan siang hari dari(malam) itu, maka seketika itu mereka(berada dalam) kegelapan, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan(Allah) Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga(setelah ia sampai ketempat peredaran yang terakhir ) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. TIdaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Surah Yaasiin ayat 37 hingga 40.

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang belayar di laut dengan(muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yan diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkanNya bumi setelah mati(kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi(semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda(kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti. Surah Al-Baqarah ayat 164.

Ayat-ayat berikut adalah segelintir daripada ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan segala kejadian sains yang berlaku di muka bumi ini telah dicatat di dalam Al-Quran. Maka, Al-Quran sebenarnya adalah sumber primier dalam pengkajian Sains. Di dalam proses ini manusia perlu menggunakan akal dan fikiran. Al-Quran banyak sekali mengajak manusia supaya berfikir dan menggunakan akal, Zakaria AWang Soh misalnya menemui lebih 550 ayat. Penggunaan akal dan berfikir merupakan sesuatu yang perlu dan dituntut ke atas manusia kerana ia adalah caranya manusia dapat mengenal dirinya, alam dan Tuhan.

Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, aku jadikan kejadian (alam jagat dan segala ciptaan) supaya Aku dikenali. Hadith Qudsi

Dan makrifatullah atau mengenal Tuhan dengan sebenar-benarnya melalui tanda kewujudan ciptaanNya(yang menggambarkan kekuasaan dan sifat-sifatNya yang lain. Surah Al-Anbiyaa ayat 16 hingga 17.

Dan Kamitidak ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara kedua-duanya dengan bermain-main. Surah Ad-Dukhan ayat 38 dan 39.

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka Jahannam banyak daripada jin dan manusia yang mempunyai hati(tetapi) tidak mahu memahami dengannya(ayat-ayat Allah) dan mempunyai mata(tetapi) tidak mahu melihat dengannya(bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A’raaf ayat 179.

Terdapat satu surah dalam Al-Quran iaitu Surah Ar-Rahman yang mana intipati surah ini adalah mengajak manusia supaya menggunakan akal fikiran untuk mengkaji segala kehebatan dan keajaiban ciptaan Allah. Surah ini juga sebagai sumber inspirasi para ilmuwan-ilmuwan Islam untuk mengkaji dan mengembangkan skop pengkajian dalam bidang sains dan teknologi dengan lebih meluas. Hasilnya, kemajuan sains dan teknologi yang tiada tolok bandingan semasa Zaman Keemasan Islam pada abad ke-7 hingga ke-16 Masihi.

Jelaslah betapa Al-Quran member gambaran yang lengkap tentang alam duniawi dan ghaib. Dalam konterks Islam, melalui mekanisme teologi tabii dapat menjadi jambatan yang menghubungkan ahli sains dan para ulama. Tanpa jambatan ini pertemuan mengkin sukar untuk wujud. Jika keadaan ini yang seiring jalan ini tidak ada maka akan terjadi jurang yang luas di antara ilmu duniawi dan ukhrawi. Maka wujudlah revolusi kompartmentalisme yang hebat yang menjadi virus ke lembah kedurjanaan.

TAMADAN ISLAM SEBAGAI CONTOH TAULADAN

Sejarah membuktikan peranan agama dalam pembentukan kemajuan sebuah tamadun. Kemajuan sebuah tamadun bertitik tolak dari kemajuan ilmu dan kemajuan sains, teknologi dan inovasi itu sendiri walaupun pada tika itu, istilah ini belum dibibitkan oleh arus globalisasi ini. Hal ini membuktikan, agama bukanlah penghalang kemajuan sains dan teknologi. Sebagai bukti yang konkrit dan padu adalah sejarah kegemilangan tamadun Islam suatu tika dahulu. Kita akan menyingkap dengan lebih terperinci zaman kegemilangan tamadun ini.

Tamadun Islam merupakan tamadun yang palaing gemilang dan hebat dalam sejarah ketamadun dunia. Bagi sejarawan terkini, tamadun ini dikenali sebagai Zaman Keemasan Islam atau Islamic Renaissance. Tamadun ini bermula pada abad ke-7 Masihi hingga ke-16 Masihi. Bermula di Semananjung Arab oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemerintah yang hebat sepanjang zaman. Berkembang di Semenanjung Arab dan semakin meluas hingga ke Parsi, Asia Tengah, Afrika Utara, dan semakin berkembang luas ke Eropah dan India. Merangkumi kawasan pemerintahan yang luas, pembentukan ini bukanlah hanya dilakukan hanya oleh masyarakat Arab malah dibantu oleh masyarakat Parsi, Afrika, Mongol, Eropah dan India. Hal ini kerana, bukan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku menjadi ukuran namun keimanan yang jitu dan sahih kepada Tuhan Yang Esa yakni beragama Islam.

Masyarakat bukan muslim tidak sesekali dihiraukan, dilayan dengan buruk,mahupun dipulau walaupun di bawah pemerintahan Islam yang bergelar khalifah. Tambahan pula, hak-hak mereka dipelihara dan dihormati asalkan tidak mengganggu ketenteraman agama lain. Mereka boleh kekal dengan agama dan bebas dengan kehidupan masing-masing selagi mana berada di bawah pemerintahan Islam. Sebagai bukti, kaum Yahudi, Nasrani dan Majusi bebas dan dilindungi hak mereka semasa pemerintah Islam.

Di dalam sejarah tamadun Islam, telah diperintah di bawah naungan beberapa buah khalifah. Bermula dengan Khulafah ar-Rasyiddin(632-661 Masihi), Kerajaan Bani Umayyah(661-750 Masihi), Kerajaan Abbasiyyah(750-1258 Masihi), Kerajaan Fatimiyyah(910-1171 Masihi), Kerajaan Sultan Salahuddin al-Ayubi(1174-1342 Masihi) dan Kerajaan Mamluk(1250-1517 Masihi). Pada zaman Keemasan Islam ini, terdapat ramai para cendekiawan dan alim ulama’ dalam pelbagai disiplin ilmu. Pengkajian mereka banyak menyumbang kepada revolusi epistemologi ilmu di dalam dunia Islam dan sains itu sendiri. Percambahan ilmu sains kepada beberapa skop bidang-bidang yang tertentu seperti, sains gunaan merujuk kepada pertanian, perubatan, geografi, dan kejuruteraan, sains rasmi merujuk kepada ilmu logic dan matematik, sains alam merujuk kepada biologi, kimia, fizik dan geologi,dan sains social merujuk kepada sosiologi, antropologi, dan psikologi. Ilmu falsafah juga berkembang pesat semasa zaman ini. Teknologi juga dibangunkan dan pelbagai jenis inovasi telah dihasilkan.

Perkembangan dan pembangunan ilmu yang pesat ini berpusat hanya pada satu dasar yakni kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai sumber rujukan yang paling utama dan penting dalam penstrukturan pembangunan mega ini. Berdasarkan kepada wahyu pertama kepada Nabi Muhammad yang merupakan ayat pertama di dalam Al-Quran iaitu ‘Iqra’. Pemahaman dan penghayati yang mantap dan padu kepada ayat ini merupakan kunci utama kejayaan zaman keemasan ini. Iqra yang bermaksud bacalah. Signifikasi bahawa Allah SWT memerintahkan kepada sekalian manusia supaya membaca atau lebih tepat menuntut ilmu. Jika kita amati dengan lebih mendalam suruhan ini juga menyuruh agar manusia memajukan diri dan masyarakat dalam apa jua bidang dengan berlandaskan penguasaan terhadap ilmu. Membuktikan bahawa agama tidak pernah menyekat penganutnya untuk maju. Selain itu, para cendekiawan pada zaman ini seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Haytham, Al-Ghazali,Jabir Hayyan dan ramai lagi, merupakan ulama yang pakar dalam bidang agama sebelum pakar dalam bidang masing-masing.

TAMADUN INDIA DAN TAMADUN CHINA

Beralih kepada Tamadun China dan Tamadun India. Elemen kemajuan kedua-dua tamadun ini juga adalah agama. Tamadun India bermula di Sungai Indus meliputi Pakistan, India, dan sebahagian Afghanistan, Iran dan Turkmenistan. Tamadun ini juga dikenali sebagai Tamadun Lembah Indus, Tamadun Indus Ghaggar-Hakra, Tamadun Indus- Sarasvati, dan Tamadun Harappan. Tamadun ini sangat berpengaruh dalam bidang perubatan, matematik dan teknologi. Kebanyakkan daripada hasil kemajuan tamadun ini mempunyai ciri-ciri agama Hindu yang tinggi. Misalnya, banyak hasil karya penulisan kitab dan manuskrip dalam pelbagai bidang dinamakan berdasarkan pengaruh agama hindu seperti Ayurveda, Yoga, Brahma dan lain-lain.

Tamadun China merupakan tamadun paling awal dalam sejarah tamadun manusia. Kawasan meliputi kawasan pergunungan di sebelah barat hingga ke kawasan tanah rata di sebelah timur. Tamadun ini berkembangan bermula daripada bidang falsafah. Pada zaman ini, banyak sekolah-sekolah pemikiran telah dibina. Hasilnya, Tamadun China sangat agung dengan karya-karya falsafah mereka sehinggakan fahaman falsafah ini telah berjaya ditransformasi kepada fahaman agama. Misalnya, Confusius, Daoism, Mohism dan Legalism. Era ini dikenali sebagai Zaman Emas Falsafah China. Hasilnya, perkembangan sains dan teknologi juga berkembang pesat sejajar dengan suruhan dan ajaran yang dibawa di dalam agama hasil daripada transformasi falsafah ini. Semuanya berpaksikan kepada agama. Banyak hasil-hasil inovasi telah dihasilkan seperti kertas, bunga api, teknik percetakan, layang-layang, serbuk peledak dan banyak lagi. Segenap bidang, perubatan mahupun matematik, Tamadun China merupak pelopor utama dalam perkembangan sains dan teknologi.

SAINS DAN AGAMA MASA KINI

Lebih seribu tahun yang lalu, agama telah membolehkan sarjana-sarjana mengasaskan sains moden, Di tangan orang-orang agam sendiri sains telah membuahkan hasil teknologi yang berharmoni dengan alam sekitar dan kecemerlangan tamadun manusia telah terserlah dengan gah sekali. Sehingga hari ini, kita boleh melihat monumen-monumen, bangunan-bangunan, dan kota-kota yang pelbagai hasil daripada kehebatan tamadun manusia ini.

Kemudian, sains telah diambil alih oleh dunia barat dan dikembangkan serta digunakan tanpa asas-asas akidah dan agama yang bermatlamatkan tuhan. Kebrontakkan ini menggunakan tampuk sains berpisah dirinya daripada persoalan nilainya. Akhirnya, sains barat berevolusi dengan rakus tanpa sebarang jiwa kerohanian sehingga kerosakan dan kehancuran terjadi. Jadialah ia hamba falsafah dan logik akal manusia yang bermaharajalela hasil kemusnahan sains barat. Maka berledaklah bom atom di Nagasaki dan Hiroshima, kebocoran ozon, pencemaran sungai dan punca-punca air, keruntuhan akhlak dan moral yang amat mendukacitakan.

Namun kini, sarjana-sarjana Sains Islam mahupun Kristian telah bergerak semula memacu sains dan teknologi ini di landasan yang betul. Mereka memainkan peranan dalam gelanggang perbicaraan mengenal sifat, kegunaan, serta arah sains moden untuk masa depan. Pembuktian kajian sains berdasarkan ayat-ayat kitab suci sedang rancak dijalankan. Al-Quran sebagai pati dalam pencarian segenap khazanah ilmu dijadikan sebagai sumber perdana. Penghayatan dan pemahaman terhadap hubungan sains dan agama yang telah lama dicarik-carik oleh sains barat sedikit sebanyak mampu mengubati fikiran dan penerimaan masyarakat yang menolak kehadiran ilmu-ilmu wahyu dalam seluruh kehidupan mereka. Segala andaian-andaian yang lemah daripada Albert Einstein, Richard Darwin, dan Charles Darwin mampu dihakis dan divaksin sebelum virus ini merebak kepada generasi yang seterusnya.

SAINS DAN TEKNOLOGI TANPA AGAMA

Menyentuh kepada ketiadaan agama dalam pembentukan sains dan teknologi ibarat, rumah yang tidak bertiang, manusia tanpa tulang belakang dan bangunan tanpa cerucuk. Asasnya hilang, maka hasilnya akan musnah dan rosak binasa. Lipatan sejarah membuktikan, sains barat telah merogol dan menodai perkembangan kepada zaman kegelapan. Walaupun, tampak hebat pada awalnya, hasil daripada tajdid daripada penjenayah sains barat yang memporak perandakan sains dan teknologi.

Krisis-krisis dunia tumbuh ibarat cendawan tumbuh selepas hujan selepas beberapa siri tragedi hitam yang menghantui sejarah dunia seperti jatuhya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, pencerobohan Amerika terhadap Afghanistan, peperangan meledak sesuka hati, penipisan lapisan ozon, keruntuhan akhlak dan moral dan pencemaran yang berleluasa di tahap kronik ke atas bumi. Di dalam CNN.com bertarikh 2 Februaru 2010, saintis mencipta robot seks berada di pasaran. Situasi ini menyaksikan sains dan teknologi yang dipaksikan nafsu semata-mata. Hal ini menyebabkan keruntuhan akhlak dan moral yang teruk di kalangan masyarakat. Di tambah pula, kewujudan jutaan laman web lucah dalam jalur lebar yang mudah diakses oleh sesiapa sahaja menjadi bukti penyalahgunaan sains dan teknologi yang berleluasa. Fenomena ini menjadi indikator kepada kegagalan sains dan teknologi tanpa agama memacu kemajuan.

Menurut Oxford University Press bertarikh tahun 1999, menunjukkan hampir 780 billion dolar digunakan bagi pembangunan ketenteraan, namun hanya 6 billion dolar sahaja digunakan untuk pendidikan. Tambahan pula, sejumlah 400 billion dolar digunakan bagi dadah dan arak. Bukti yang nyata dinyatakan. Di tambah pula indeks pembuangan sampah yang dikeluarkan oleh Urban indicator pada tahun 1998 menunjukkan golongan berpendapatan tinggi mencatatkan 78 peratus penyumbang kepada pembuangan sampah di dalam dunia. Malah pelbagai lagi krisis-krisis seperti,kesan rumah hijau, pemanasan global, pencairan ais di Kutub Utara dan Kutub Selatan dan banyak lagi yang menjadi barah di muka bumi hasil daripada kerakusan sains dan teknologi tanpa agama.

Justeru, keseimbangan dalam pembangunan sains dan teknologi perlu dicapai. Sains dan teknologi perlu dipacu oleh agama agar kemajuan yang ingin dicapai tidak membatasi norma-norma dan batas-batas yang ditetapkan agama. Hasilnya, kemajuan yang ingin dicapai mampu memelihara keharmonian dan keamanan sejagat.

PENUTUP

Sememangnya peranan agama dalam memacu perkembangan sains dan teknologi. Tanpa panduan yang diberikan oleh agama, sains dan teknologi akan membawa kehancuran. Sains dan teknologi mampu membantu manusia mengenal kehebatan Tuhan yang menciptakan. Jika difahami dan dihayati secara mendalam, penyatuan yang sebati agama dan sains dapat dilihat melalui penyatuan roh dan jirim, kewujudan kejadian ghaib dan sebagainya mampu dihayati secara mendalam. Oleh itu, manusia akan bertindak mengikut norma-norma yang telah dibataskan oleh syarak. Kepercayaan kepada dosa dan pahala, kejadian hari akhirat dan kiamat, kewujudan malaikat, jin dan syaitan yang tidak dilihat oleh mata kasar boleh dihayati secara mendalam. Justeru, pemahaman yang mendalam terhadap agama sebenarnya merupakan formula utama dalam pembangunan sains dan teknologi. Pengkajian yang mendalam terhadap ayat-ayat Allah perlu dikaji dengan mendalam supaya segala apa yang terkandung di dalam Al-Quran dapat diterjemahan secara saintifik, lalu menguatkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah dan RasulNya, dan melakukan segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya. Lalu menangkis segala tohmahan yang menyatakan keasyikkan terhadap agama menyekat perkembangan sains dan teknologi di kalangan masyarakat. Premis palsu dan tidak berasas ini berjaya dihujah ketidakrelevanannya. Wallhualam..

Rujukan

1. Agama dan Sains: Bagaimanakah hubungan Antara keduanya, Kertas kerja dibentangkan di Seminar Bina Syaksiah, Universiti Teknologi Malaysia pada 2 April 1993

2. Nisbah antara Sains, Falsafah dan Agama, Endang Saifuddin

3. Faith and Sustainability oleh Azizan Baharuddin: Public Forum on Faith and Sustainability, IIC, Kuching, Sarawak, pad 10 Julai 2009

4. Quran Saintifik, Dr Danial Zainal Abidin, 2007

5. Wikipedia

6. History and Philosophy of Science, Shaikh Mohd Saifuddeen Shaik Mohd Salleh

Saturday, May 1, 2010

Bercouple Bukan Budaya Umat Islam

Bercouple Bukan Budaya Umat Islam

BERCOUPLE, setiap kali kita mendengarnya akan terlintas di benak kita sepasang insan yang sedang mabuk cinta dan dilanda asmara Salingmengungkapkan rasa sayang serta rindu, yang kemudiannya memasuki sebuah biduk pernikahan. Lalu kenapa harus dipermasalahkan? Bukankah cinta itu fitrah setiap anak adam? Bukankah setiap orang memerlukan masa penyesuaian sebelum pernikahan? CINTA, Fitrah Setiap Manusia, MANUSIA diciptakan oleh ALLAH SWT dengan membawa fitrah (instinct) untuk mencintai lawan jenisnya. Sebagaimana firman-NYA;

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi ALLAH lah tempat kembali yang baik (Syurga). (Ali Imran: 14).

Berkata Imam Qurthubi: ALLAH SWT memulai dengan wanita kerana kebanyakan manusia menginginkannya, juga kerana mereka merupakan jerat-jerat syaitan yang menjadi fitnah bagi kaum lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW;

Tiadalah aku tinggalkan setelahku selain fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada wanita. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Oleh kerana cinta merupakan fitrah manusia, maka ALLAH SWT menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan nikmat yang dijanjikan bagi orang-orang beriman di syurga dengan bidadarinya.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. berkata; Rasulullah SAW bersabda; Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. (Hadis Riwayat Muslim, NasaI, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi)

ALLAH berfirman;

Di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. (ar-Rahman: 70)

Namun, Islam tidak membiarkan fitnah itu mengembara tanpa batasannya. Islam telah mengatur dengan tegas bagaimana menyalurkan cinta, juga bagaimana batasan pergaulan antara dua insan berlawanan jenis sebelum nikah, agar semuanya tetap berada pada landasan etika dan norma yang sesuai dengan syariat.

ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM.

1.Menundukkan pandangan: ALLAH memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firman- NYA;
Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an- Nuur: 30)

Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman, ALLAH berfirman;
Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. (an- Nuur: 31)

2.Menutup Aurat; ALLAH berfirman;
dan jangan lah mereka mennampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya. (an-Nuur: 31)

Juga Firman-NYA; Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri- isteri orang mukmin: Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu. Dan ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (an-Nuur: 59).

Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis. Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu juga dengan wanita jangan melihat aurat wanita.

3.Adanya pembatas antara lelaki dengan wanita; Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang berbeza jenis, harus disampaikan dari balik tabir pembatas. Sebagaimana firman-NYA;
Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita) maka mintalah dari balik hijab. (al-Ahzaab: 53)

4.Tidak berdua-duaan Di Antara Lelaki Dan Perempuan; Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya. (Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) Dari Jabir bin Samurah berkata; Rasulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang dari kalian berdua-duan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya. (Hadis Riwayat Ahmad & Tirmidzi dengan sanad yang sahih)

5.Tidak Melunakkan Ucapan (Percakapan): Seorang wanita dilarang melunakkan ucapannya ketika berbicara selain kepada suaminya. Firman ALLAH SWT;
Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara (berkata-kata yang menggoda) sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. (al-Ahzaab: 32)

Berkata Imam Ibnu Kathir; Ini adalah beberapa etika yang diperintahkan oleh ALLAH kepada para isteri Rasulullah SAW serta kepada para wanita mukminah lainnya, iaitu hendaklah dia kalau berbicara dengan orang lain tanpa suara merdu, dalam pengertian janganlah seorang wanita berbicara dengan orang lain sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. (Tafsir Ibnu Kathir 3/350)

6.Tidak Menyentuh Kaum Berlawanan Jenis; Dari Maqil bin Yasar r.a. berkata; Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi itu masih lebih baik daripada menyentuh kaum wanita yang tidak halal baginnya. (Hadis Hasan Riwayat Thabrani dalam Mujam Kabir) Berkata Syaikh al-Abani Rahimahullah; Dalam hadis ini terdapat ancaman keras terhadap orang- orang yang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. (Ash-Shohihah 1/448) Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita meskipun dalam saat-saat penting seperti membaiat dan lain- lainnya. Dari Aishah berkata; Demi ALLAH, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat. (Hadis Riwayat Bukhari)

Inilah sebahagian etika pergaulan lelaki dan wanita selain mahram, yang mana apabila seseorang melanggar semuanya atau sebahagiannya saja akan menjadi dosa zina baginya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW; Dari Abu Hurairah r.a. dari Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya ALLAH menetapkan untuk anak adam bahagiannya dari zina, yang pasti akan mengenainya. Zina mata dengan memandang, zina lisan dengan berbicara, sedangkan jiwa berkeinginan serta berangan- angan, lalu farji yang akan membenarkan atau mendustakan semuanya. (Hadis Riwayat Bukhari, Muslim & Abu Daud) Padahal ALLAH SWT telah melarang perbuatan zina dan segala sesuatu yang boleh mendekati kepada perbuatan zina. Sebagaimana Firman- NYA;
Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. (al-Isra: 32)


Hukum Bercouple SETELAH memerhatikan ayat dan hadis tadi, maka tidak diragukan lagi bahawa bercouple itu haram, kerana beberapa sebab berikut:

1.Orang yang bercouple tidak mungkin menundukkan pandangannya terhadap kekasihnya.
2.Orang yang bercouple tidak akan boleh menjaga hijab.
3.Orang yang bercouple biasanya sering berdua-duaan dengan pasangan kekasihnya, baik di dalam rumah atau di luar rumah.
4.Wanita akan bersikap manja dan mendayukan suaranya saat bersama kekasihnya.
5.Bercouple identik dengan saling menyentuh antara lelaki dan wanita, meskipun itu hanya berjabat tangan.
6.Orang yang bercouple, boleh dipastikan selalu membayangkan orang yang dicintainya.


Dalam kamus bercouple, hal-hal tersebut adalah lumrah dilakukan, padahal satu hal saja cukup untuk mengharamkannya, lalu apatah lagi kesemuanya atau yang lain-lainnya lagi?


Fatwa Ulama Syaikh Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin ditanya tentang hubungan cinta sebelum nikah. Jawab beliau;
"Jika hubungan itu sebelum nikah, baik sudah lamaran atau belum, maka hukumnya adalah haram, kerana tidak boleh seseorang untuk bersenang-senang dengan wanita asing (bukan mahramnya) baik melalui ucapan, memandang, atau berdua-duaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang lelaki bedua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada bersama- sama mahramnya, dan janganlah seseorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya."

Syaikh Abdullah bin abdur Rahman al-Jibrin ditanya; Jika ada seseorang lelaki yang berkoresponden dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, yang pada akhirnya mereka saling mencintai, apakah perbuatan itu haram? Jawab beliau;
"Perbuatan itu tidak diperbolehkan, kerana boleh menimbulkan syahwat di antara keduanya, serta mendorongnya untuk bertemu dan berhubungan, yang mana koresponden semacam itu banyak menimbulkan fitnah dan menanamkan dalam hati seseorang untuk mencintai penzinaan yang akan menjerumuskan seseorang pada perbuatan yang keji, maka dinasihati kepada setiap orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya untuk menghindari surat-suratan, pembicaraan melalui telefon, serta perbuatan semacamnya demi menjaga agama dan kehormatan dirinya."

Syaikh Jibrin juga ditanya; Apa hukumnya kalau ada seorang pemuda yang belum menikah menelefon gadis yang juga belum menikah? Jawab beliau;
"Tidak boleh berbicara dengan wanita asing (bukan mahram) dengan pembicaraan yang boleh menimbulkan syahwat, seperti rayuan, atau mendayukan suara (baik melalui telefon atau lainnya). Sebagaimana firman ALLAH SWT; Dan janganlah kalian melembutkan suara, sehingga berkeinginan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya. (al-Ahzaab: 32). Adapun kalau pembicaraan itu untuk sebuah keperluan, maka hal itu tidak mengapa apabila selamat daripada fitnah, akan tetapi hanya sekadar keperluan."

Syubhat Dan Jawapan Yang Sebenarnya Keharaman bercouple lebih jelas dari matahari di siang hari. Namun begitu masih ada yang berusaha menolaknya walaupun dengan dalil yang sangat rapuh, antaranya: Tidak Boleh dikatakan semua cara bercouple itu haram, kerana mungkin ada orang yang bercouple mengikut landasan Islam, tanpa melanggar syariat Jawabnya: Istilah bercouple berlandaskan Islam itu Cuma ada dalam khayalan, dan tidak pernah ada wujudnya. Anggap sajalah mereka boleh menghindari khalwat, menyentuh serta menutup aurat. Tetapi tetap tidak akan boleh menghindari dari saling memandang, atau saling membayangkan kekasihnya dari masa ke semasa. Yang mana hal itu jelas haram berdasarkan dalil yang kukuh.


Biasanya sebelum memasuki alam perkahwinan, perlu untuk mengenal terlebih dahulu calon pasangan hidupnya, fizikal, karaktor, yang mana hal itu tidak akan boleh dilakukan tanpa bercouple, kerana bagaimanapun juga kegagalan sebelum menikah akan jauh lebih ringan daripada kalau terjadi setelah menikah. Jawabnya: Memang, mengenal fizikal dan karaktor calon isteri mahupun suami merupakan satu hal yang diperlukan sebelum memasuki alam pernikahan, agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Namun, tujuan ini tidak boleh digunakan untuk menghalalkan sesuatu yang telah sedia haramnya. Ditambah lagi, bahawa orang yang sedang jatuh cinta akan berusaha bertanyakan segala yang baik dengan menutupi kekurangannya di hadapan kekasihnya. Juga orang yang sedang jatuh cinta akan menjadi buta dan tuli terhadap perbuatan kekasihnya, sehingga akan melihat semua yang dilakukannya adalah kebaikan tanpa cacat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda; Cintamu pada sesuatu membuatmu buta dan tuli.

Fenomena Couple Dalam situasi terkini, fenomena pergaulan bebas dan pengabaian terhadap nilai-nilai murni Islam berlaku pada tahap yang amat membimbangkan. Kebanyakan umat Islam kini tidak lagi menitik beratkan nilai-nilai dan adab-adab sopan yang dianjurkan oleh Islam melalui al-Quran dan sunnah rasul-NYA. Mereka bukan setakat mengabaikannya dan menganggap perkara itu tidak penting, bahkan mereka menganggapkannya sebagai satu perkara yang menyusahkan aktiviti mereka yang menurutkan nafsu dan perasaan semata-mata itu. Nauzubillah Marilah kita sama-sama menjauhi perkara yang seumpama itu dan mejauhi hal-hal yang telah dilarang (haram). Tegakkanlah yang benar dan katakanlah salah kepada yang batil. Janganlah berhujah untuk membenarkan perkara yang telah terang haramnya di sisi ALLAH>>


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...